Transformace OSVČ na SRO

Co Vám transformace přinese?
 • Finanční výhodnost - ze zisku se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Společnost je sice zdaněna 19%, ale následné 15% zdanění po rozdělení zisku je již osvobozeno od platby sociálního a zdravotního pojištění.
 • Snadná budoucí převoditelnost - SRO, v našem případě ambulanci nebo zdravotnické zařízení můžete kdykoliv bez problémů prodat. Dokonce jste-li držitelem obchodního podílu více než 5 let, je převod osvobozen od daně. Navíc lze společnost objektivně ohodnotit na základě tzv. ebidty (samozřejmě pokud se na tom zúčastněné strany dohodnou). Je možné také prodat pouze část podílu a část si ponechat i v okamžiku, kdy ve společnosti již nepracujete a budete se tak pouze podílet na zisku.
 • IČZ a IČO - je přiděleno společnosti (nikoliv osobě), proto při prodeji a nabytí podílu není nutné žádat o výběrové řízení a měnit smlouvy se zdravotními pojišťovnami, přepracovávat smlouvy se zaměstnanci, zřizovat nové bankovní účty, registrovat se na FÚ atd. atd.
 • Hodnota - společnost nemá většinou pouhou hodnotu vkladu, ale pokud byste se rozhodli podíl nebo jeho část prodat, bude mít hodnotu tržní, která je většinou výrazně vyšší.
 • Podíl je předmětem dědictví - může jej tedy zdědit Vaše žena, manžel, či potomci, bez ohledu na to, zda vykonávají či mohou vykonávat práci lékaře. Stejně tak mohou následně podíl prodat nebo si ho ponechat a participovat na zisku. Z dlouholeté zkušenosti se ukazuje, že prodej praxe OSVČ po úmrtí majitele, je prakticky nerealizovatelný, protože lhůty, které stanoví zákon, není v lidských silách obvykle dodržet.
 • Sdružování - pokud souběžně pracuje na jednom pracovišti více lékařů, je zde možnost sdružení pod jedno SRO. Často se tak zjednoduší vlastnické, nájemní a další vztahy. Společník pak může se svým podílem nakládat podle svého, ve smlouvě však může být stanovena opční podmínka vůči ostatním společníkům.

Má SRO nějaké nevýhody?
 • SRO je povinno vést podvojné účetnictví. Ne všichni účetní jsou ochotni je vést, nicméně přispívá k větší přehlednosti a pořádku ve financích.
 • V okamžiku, kdy se transformujete na právnickou osobu, měl byste se (pokud vykonáváte praxi) stát zaměstnancem společnosti, stejně jako ostatní personál. Minimálně v době, kdy jste jediným nositelem výkonů ve společnosti. Vzniká tím řada periodických administrativních úkonů (evidence, vykazování, hlášení apod.).

V této souvislosti jsme schopni nabídnout Vám službu KOMPLEX, v rámci které si většinu papírové práce vezmeme na starost, takže Vám jí oproti stávajícímu stavu patrně i ubude.

Poradíme Vám při přechodu z fyzické osoby na SRO a zajistíme kontinuitu smluv se zdravotními pojišťovnami. 

Rozsah úkonů, které zajišťujeme:
 • Zajištění sepsání zakladatelské listiny notářem
 • Příprava provozního řádu
 • Zprostředkování podání žádosti o schválení provozního řádu
 • Zpracování potřebné dokumentace a administrativy
 • Vyřízení nájemních smluv
 • Podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle ust. § 121 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyřízení jiných živnostenských oprávnění
 • Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Projednání kontinuity smluvních ujednání nestátního zdravotnického zařízení klienta s vybranými zdravotními pojišťovnami
 • Zprostředkování registrace nově vytvořené společnosti klienta k dani z příjmu na příslušném FÚ.
 • další specifické úkony podle konkrétního případu...