provozuji PRAXI

Plná čekárna pacientů, nekončící boj se zdravotními pojišťovnami, úřady, kontrolami hygieny, SÚKLu, Finanční správy, Inspektorátu práce, SÚJB a dalších institucí, ÚZIS, mzdy, daně, GDPR, bezpečnostně technické kontroly, revize, BTK zdravotnických prostředků, proškolování zaměstnanců, sledování zdravotní způsobilosti...atd....atd.

Necítíte se už být tím unaveni? Většina našich klientů ano. Není v lidských silách dělat naplno svoji práci - tzn. léčit lidi a vedle toho být účetním, bezpečákem, hasičem, hygienikem, personalistou, právníkem, metrologem, odpadářem, údržbářem a kdoví čím ještě. Na jednu stranu jsou některé věci v zájmu lékaře i pacienta, na druhé straně silná administrativní zátěž už bere chuť na Vaše základní poslání, na to, proč jste se rozhodli věnovat roky náročnému studiu a odpovědné práci.

Už na počátku Vás musíme upozornit, že nejsme spasitelé ani kouzelníci. Můžeme Vám velmi pomoci, odbourat mnoho starostí, zbavit Vás hrozeb sankcí, nastavit činnosti, ale neuděláme to bez úzké součinnosti s Vámi a Vašimi zaměstnanci. Neumíme vykouzlit neexistující doklady ke starým přístrojům - zdravotnickým prostředkům, neumíme zařídit na pojišťovnách smlouvy bez výběrových řízení a další věci, které řada firem dovede naslibovat.

Po letech praxe již znáte řadu povinností a o mnohých se dovídáte "za pochodu". Nacházíme velmi málo praxí, které by měly v pořádku základ předpisové základny. Proto také většina lékařů před ohlášenou kontrolou začíná panikařit, a mnohdy zcela oprávněně.

My Vám nabízíme možnost klidného spaní při vědomí, že máte vše splněno, procesy v ambulanci nastaveny tak, aby vyhovovaly platné legislativě a dokumenty v pořádku a na místě, kde je vždy bez potíží najdete. Budeme Vašimi partnery při provozu prosperující zdravotnické praxe. Najdete u nás odpovědi na většinu otázek a navrhneme řešení problémů. A co více, budeme se na něm aktivně podílet.


Pojďme si tedy říci, co pro Vás můžeme udělat:

Na začátku projdeme veškerou Vaši agendu týkající se provozu ambulance, základních dokumentů, povinné dokumentace a podle výsledku auditu uspořádáme a doplníme chybějící dokumenty.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY - kompletace a průběžná aktualizace:
 • Zakladatelských listin
 • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (registrací)
 • Dokladů o vzdělání personálu
 • Pracovních smluv
 • Pojištění odpovědnosti
 • Evidence docházky, knihy stížností, ...

HYGIENA - PROTIEPI - příprava a aktualizace:

 • Provozních hygienických řádů a rozhodnutí o schválení
 • Dezinfekčních řádů

SÚKL - příprava a aktualizace řízené dokumentace:

 • Standardní operační postup pro nakládání s léčivými prostředky
 • Standardní operační postup pro nakládání se zdravotnickými prostředky
 • Evidenční karty zdravotnických prostředků
 • Smlouvy o sdílení ZP
 • Poradenství, kontrolní činnost
 • Hlídání BTK
 • Související dokumenty, záznamy, management dokumentů,...

INTERNÍ AUDIT

 • pravidelné provádění interních auditů dle zák. 372/2011 Sb., O zdravotních službách, řešení závěrů auditu a dodání potřebné dokumentace, hlídání termínů a školení

KATEGORIZACE PRACÍ:

 • Příprava a podání, resp. aktualizace zařazení prací do odpovídajících kategorií

Pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, projednání s KHS


Bezpečnostní listy


PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ SLUŽBY:

 • Příprava smluv s poskytovatelem PLS
 • Hlídání termínů vstupních a preventivních prohlídek
 • Dodání dokumentace žádostí o provedení prohlídek, formulářů posudků
 • Řešení povinného dohledu na pracovišti, protokoly o dohledu
 • Obsah lékárničky a prostředků pro řešení neodkladných stavů
 • Traumatologický plán

MANAGEMENT SMLUV - aktualizace smluv a souvisejících dokumentů

 • Smlouvy o odvozu odpadu
 • Smlouvy o praní prádla, kontrola faktur za praní
 • Management potvrzení o odvozu odpadu, kontrola potřeby podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, označení odpadů,...
 • Nájemní smlouvy, aj.

PRAVIDELNÉ REVIZE:

 • Hlídání termínů revizí elektro a hasicích přístrojů
 • Zprostředkování zajištění pravidelných revizí

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA:

 • Dodání kompletní dokumentace BOZP
 • Dodání knihy úrazů
 • Dodání kompletní dokumentace PO
 • Dodání požární knihy a dokumentace o začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Pravidelná školení a ověřování znalostí
 • Řešení pracovních úrazů
 • Sledování legislativy, průběžná aktualizace dokumentů
 • Hlídání termínů

Nyní se už patrně děsíte toho, co všechno nemáte a říkáte si, i kdyby mi to udělali, jak to pak udržím v odpovídajícím stavu?

A to je druhá část služby KOMPLEX. Kromě pravidelných školení aspoň jednou ročně provádíme i audit stavu pracoviště a dodržování postupů. Jinými slovy - snažíme se Vám pomáhat s tím, aby ambulance fungovala po všech stránkách co nejlépe. Jde totiž i o naši odpovědnost, protože tu s podpisem smlouvy přebíráme.

Poslední dílek služby se týká našeho vztahu ke klientovi. Jde nám o to, abyste se na nás obraceli i s jinými problémy než jen s legislativou a běžným provozem ambulance. Můžeme Vám pomoci s úvěry, nákupy vozidel nebo technologií nebo jinými problémy, se kterými se můžete při podnikání setkat.

Věřte, že pokud nám dáte důvěru, nebudete litovat.